Integritetspolicy

A&O Ansvar och Omsorg AB och dess dotterbolag, A&O i Vården AB, (”A&O”) driver vård och omsorg på flera platser i Sverige.

I verksamheten behandlas personuppgifter, varav vissa uppgifter är känsliga och faller under patientdatalagen.

Vår integritetspolicy (”Policyn”) innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter som förs av A&O i egenskap av personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsbiträde. Policyn gäller för alla typer av personuppgifter som hanteras inom ramen för verksamheten. Syftet är att säkerställa att A&O lever upp till kraven enligt GDPR (”Dataskyddsförordningen”) och patientdatalagen.

Vilka personuppgifter behandlas?

A&O samlar in och behandlar personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser, lagstadgade och avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå avtal. Detta rör bland annat anställda, kunder/patienter/boende och leverantörer. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi efterfrågar kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

A&O samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt. Det sker endast i den mån som A&O bedömer nödvändigt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Läs hela vår integritetspolicy på länken nedan.

Integritetspolicy A&O